išraityti

išraitýti; SD1203 iter. išriesti. 1. Š išraitoti, išrangyti, išsukti: Atejo toks kriaučiukas, tik išraĩtė milą ir išejo Ds. 2. apvynioti: Su tošia išraitýdavo [puodynes], ir laikydavo ilgiausiai Grz. 3. sukant padaryti nelygios formos: Kad išraĩtė plaukus – nors kviečiuos nuo žvirblių statyk! Vb. Visa galva išraitýta, iškandzieravota Klt. | Jo lūpas išraito (iškreipia) ironiška šypsena I.Simon. 4. 1 išvingiuoti, išvinguriuoti: Pirmiau buvo keliai išraitýti Grz. Vaga labai išraitýta Upyno Rdn. Jo raštas buvo labai išraitytas . | refl. 1: Tai tikra gamtos tvirtovė, iš trijų pusių apsupta išsiraičiusios upės Šlč. Priš pat malūną tas kelias išsiraĩto Vvr. Čia kaip kelias išsiraitęs? Skd. | refl. vingiais išvažiuoti: Su tais motociklais kad išsiraĩto – kaip jie ir galvų nenusisuka Slm. Led išsiraĩtė tokiuo keliu Ėr.vingiais išmarginti: Jis gudriai išmargina moterims kultuves, išraito menčių ar samčių . Puodai gerai išdeginti, lengvūs, išraitýti Ob. 5. refl. Slm išsirangyti (iš skausmo, nuo ligos): Kažin ko apžvalgęs, visą naktį pilvu išsiraičiaũ Š. 6. atlikti judesiais, šokti: I kaip te taip [balerinos] išraĩto Mžš. Ans išraito, iškraipo tancius, by nešiote nešio[ja] Šts. | refl. Mžš: Diktos artistės neišsiraitytų Krš. 7. išridenti: Per dieną visus akmenis papievin išraĩtė Ds. | refl. prk.: Nauja banga išsiraito iš ežero vidurio .prk. išvyti, išmesti: Išraĩtė velnį iš kamaros Plng. 8. šnek. pakreipti, pasukti (savo naudai), iškombinuoti: Išraĩto, ištaiso i tura Pvn.išsisukti (iš keblios padėties): Jau jau buvo beprispaudžią kaip šeškų šakėm, ale šiaip taip dar išsiraičiau – išnešiau kailį KlK10,37(Škn). Išsiraĩtė nū karūmenės Šv. Ir tu nori raitýti kaip Mingėla nu rugių sėjimo?! Štk. Kaip tu išsiraitéi, ka nesulijo? Krtn. Patiko [dukteriai] bateliai, prisispyrė prašyti, tėvas tik išsiraĩtė nepirkęs Rdn.refl. pratinginiauti: Cielą savaitę išsiraĩtė, nejo į tą mokyklą Trk. 9. šnek. įmantriai ką padaryti: Kaip tu kalbą beišraitái?! Krš. Aš neišraitáu to žodžio, ir gana Kl. Turėjo palivarką, mūriuką kaip tikras dvarponis išraitė sp. Toje dėmėje virpančia ranka ir išraičiau savo pavardę ir vardą . Gavęs pieštuko galelį, atidžiai išraitydavo raides . 10. 1 šnek. godžiai išvalgyti: Išraitė bliūdą bulvienės ir pakilo tuščiu pilvu Rgv. Išraitei bliūdelį mėsos, ko tau vėl bereikia?! Brž. 11. šnek. su vargu baigti: Tinga, aštuonių [klasių] neišraĩtė Rdn.
◊ iš juõko išsiraitýti labai juoktis: Išsiraĩtė visi iš juõko, tai kumedijos! Krš. O mes išsiraĩtėm iš juõko Mrj.
kójas išraĩto šoka: Matyt, dar nesenas, kad prie armonikos taip išraito kojas Ėr.
kulnùs (kójas) išraitýti pabėgti, pasprukti: Kai ims šaudyti, visi atėjūnai ir kiti neprašyti svečiai kulnus išraitysią . Tuo pat akimirksniu išraitė kojas ir jo draugas .
\ raityti; apraityti; atraityti; įraityti; išraityti; nuraityti; paraityti; persiraityti; praraityti; priraityti; suraityti; užraityti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • išraityti — išraitýti vksm. Per mi̇̀šką kẽlias išraitýtas zigzãgais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apraityti — K iter. apriesti. 1. apvynioti, apsukti: Ką su kuomi apriesti, apraityti KII258. | refl.: Klimka puolė jam į glėbį ir taip aplink jį apsiraitė, kaip apvynys aplink smaigą Vaižg. | prk.: Tokios velnėnės (prastos merginos) moka apsiraityti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atraityti — iter. atriesti. 1. tr. K, Š atlenkti, atvynioti, atsukti: Rankovė jo atraityta, t. y. atrubulta J. Atraityk mun rankoves! Vkš. Atraĩtęs kelnes, perbrido upelį Ds. Aš apsivelku rudinę ir, atraitęs vieną kišką, drožiu basas per purvyną į slaptingą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškreivazoti — tr. nelygiai, vingiais išraityti: Bernas ardamas visas vagas iškreivazoja Vad. kreivazoti; iškreivazoti; parkreivazoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškreivazuoti — tr. iškraipyti, išraityti: Kam jūs tas vagas taip iškreivazãvot, kad bjauru ir pasižiūrėti! Kair. kreivazuoti; iškreivazuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškreivezoti — tr. nelygiai ką nutiesti, išraityti: Tvora kreivezote iškreivezota J. kreivezoti; iškreivezoti; nukreivezoti; parkreivezoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmėtyti — tr. 1. SD326, J, K išlaidyti, išsvaidyti: ^ Neišmėtyk lazdų, šunų nepraėjęs LTR(Užp). 2. vienur kitur numesti: Mūsų paliktus lapelius ir atsišaukimus išmėtykite ir iškabinėkite labai atsargiai rš. 3. ne vietoje viską padėti: Tu išmėtai, o man vis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraitinėti — iter. dem. išraityti 4: Pasirašydamas jis mėgo išraitinėti rš. raitinėti; išraitinėti; suraitinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraitymas — išraĩtymas sm. (1) 1. DŽ1 → išraityti 4. 2. vingiuotas ornamentas: Atsirado ji vienkinkiame važelyje, nudažytame žibuliuojančiais dažais su visokiais išraitymais iš abiejų pusių J.Balt. Žmogus niekuomet neatsižiūri į tuos išraitymus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrangoti — tr. 1. išraityti, išvingiuoti: Kano kaip išrangojo berašydamas Ds. ║ refl. Slk vingiais nusitęsti: Pro Kipštus teka išsirangojusi upė Mšk. 2. refl. žr. 1 išrangyti 9 (refl.): Išsirangojo pro langą Rmš. 3. N pajuokti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.